Megbízóink

unionlogo

postalogo

signallogo

avuslogo

marshlogo

corislogo

dekralogo

mapfrelogo

leaseplanlogo

vanameydelogo

A személyes adatok kezelésével összefüggő kérések és
adatvédelmi incidensek kezelése

  
Az Expert Unió Kft jellemzően a szerződéses megbízók ügyfeleinek adatait
kezeli, kizárólag a megbízás körében és idejére. Az adatkezelésre a megbízók
adatkezelési szabályzata az irányadó.
Amennyiben valamely érintettől a személyes adat kezelésével kapcsolatos
kérdés és/vagy kérelem érkezik azt haladéktalanul kivizsgáljuk. Ennek
érdekében, amely alkalmazott vagy alvállalkozó tudomására jut ilyen irányú
kérés és/vagy kérdés az köteles az Expert Unió Kft ügyvezetése felé továbbítani.
Ezzel párhuzamosan az érintett figyelmét felhíni, hogy a kérést és/vagy kérdést
írásban kell benyújtani az Expert Unió alábbi elérhetőségein.
Személyesen: Expert Unió Kft ügyfélszolgálati irodájában 1181 Budapest,
Gilice tér 46/b. Az aktuális nyitva tartás honlapunkon www.expertunio.hu
található meg.
Emailben: iroda@expertunio.hu
Levélben: Expert Unió Kft 1181 Budapest, Gilice tér 46/b
Amennyiben a kérelmező személye egyértelműen nem azonosítható be, az
Expert Unió Kft az érintett személyazonosságának igazolására további
információkat kérhet be. 
A kérelem kivizsgálása haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül
megtörténik. Amennyiben  a kérelem összetettsége és/vagy nagy száma
indokolja a  kivizsgálási határidő meghosszabbítható, de erről az érintettet
tájékoztatjuk.
Amennyiben az Expert Unió Kft nem illetékes, vagy nem jogosult az eset
kivizsgálására, az érintetett a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30
napon belül értesíti. 
A válaszadás elektronikus úton – emailben - vagy írásos formában – levélben –
történik.
Adatvédelmi incidens fogalma: Adatvédelmi incidens akkor következik be, ha
valamely személyes adat – véletlenül, vagy szándékosan – megsemmisül,
megsemmisítik, elveszik, megváltoztatják, jogosulatlanul nyilvánosságra kerül,
jogosulatlanul hozzáférhetővé válik. 
Ha az Expert Unió Kft valamely alkalmazottja és/vagy alvállalkozója
adatvédelmi incidenst észlel, vagy annak gyanúja merül fel, haladéktalanul
értesíteni kell az Expert Unió Kft ügyvezetését. Az ügyvezetés az érintettek
bevonásával, az Adatkezelési Szabályzat figyelembevételével vizsgálja ki az
esetet. 
Az Expert Unió Kft az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően
haladéktalanul értesíti az érintetett, amennyiben az a természetes személy
jogaira és szabadságára nézve magas kockázattal jár.
Amennyiben az adatvédelmi incidens az adatfeldolgozó tevékenységhez
kapcsolódóan következik be, azt haladéktalanul jelenteni kell az
adatkezelőjének.
Ha az adatvédelmi incidens súlyossága indokolja, haladéktalanul értesíteni kell a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.
Az adatvédelmi incidensben érintett személyt az Adatvédelmi rendelet alapján
az alábbi tájékoztatás illeti meg.
 adatvédelmi incidens ismertetése
 az illetékes kapcsolattartó és elérhetősége
 az incidensből eredő valószínűsíthető következmények
 az incidens orvoslására tervezett és/vagy megtett intézkedések, ideértve az
adatvédelmi incidens következtében fellépő esetleges hátrányos
következmények enyhítésére tett intézkedéseket.
Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni. 
Az Expert Unió Kft illetési körében történt adatvédelmi incidensek kivizsgálása
során minden szükséges intézkedést megtesz az adatvédelmi incidens
orvoslására, valamint a jövőben a hasonló esetek elkerülésére.
Az adatvédelmi incidens szabályozás ismertetése az Expert Unió Kft
alkalmazottjai és érintett alvállalkozói részére megtörtént.

  
Budapest, 2022.10.01.

 


Bánfalvi Csaba                                                                     Báthory Csaba
     ügyvezető                                                                            ügyvezető
        sk.                                                                                          sk.

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
Adatvédelmi incidens szabályozás
Panaszkezelési szabályzat